Avís legal

  • Informació general

    Es té en compte la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i els compromisos de confidencialitat respecte d’aquestes. S'han adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament.

    Les dades personals recollides no seran cedides i només s’utilitzaran amb la finalitat expressada en el formulari corresponent.