Títol complet En nom de deu, lo present llibre fet e ordenat segons stà perquè se haja memòria així dels jurats com dels officials de la ciutat de València en actes senyalats que són stats fets així en la ciutat de València com fora de aquella segons stà en dit llibre,
Autor L’autor d’aquesta còpia és desconegut. L’autor de l’original és Guillem Mir.

L’obra completa conté tres autors més (Francesc Joan, Francesc March i Joan Lluch), però fins la data que arriba aquesta còpia (1503) només participà en la redacció del dietari l’autor anterior.
Escrit en Segles XVII-mitjans XIX
Llengua Castellà, Català, Llatí
Origen Desconegut
Tipologia Dietari
Interès Històric, Polític, Filològic