Documents

 • Dietari de Francesc Joan Lleopart i hereus

  1633-1773

  Manuscrit format per cinc quaderns desiguals, el darrer dels quals és parcialment en blanc, amb coberta de pergarmí. Té 69 folis escrits de 22,4x16,5cm i d’altres fulls solts i un petit quadern de quatre fulls al final del volum.

 • Crònica de Joan Baptista Sanz

  1634-1641

  Petit volum de 10 + 124 folis, conservat, en general, en bon estat, escrit en lletra epistolar força regular per les dues cares, que amida 15 x 10.5 cm i és enquadernat per unes cobertes flexibles de pergamí. Els primers folis sense numeració, i amb alguna cara en blanc. Entre els folis 123 i 125 es troba a faltar un foli que ha estat arrencat.

 • Llibre de notes de Jacint Bertran

  1634-1681

  Volum relligat, tapes de pergamí, en quart, 82 f. f. 64 arrencat; entre els f. 63 i 65 hi ha dos fulls solts.

 • Llibre de notes de la família Mascaró de Vic

  1634-1805

  Carpeta de pergamí; a dins, folis sense relligar formant plecs. Transaccions comercials, amb indicació del notari que en va donar fe, relatives a: Mas Martí de Folgueroles; Mas Casanova de Malla; Masos Vila i Perallonga de Sant Romà de Sau; Terres del Mas Fontanellas de Roda, a Sant Esteve de Tavèrnoles; Casa dita la Premsa, fora muralles de Vic, rere l’hort dels caputxins; Diverses terres a Vic i una casa a la plaça del Mercadal. - Institució i pagament de diversos censals. - Capítols matrimonials de Catarina Mascaró amb Pere Sabaté, argenter, 1785. - Fundacions caritatives. - “Diferents notas que fan Josep Macià y Arcarons, botiguer de Vich, sobre la pubilla Ramis y Casadevall de Banyoles” (1716-1746).

 • 1636-1646

  Dos petits quaderns sense relligar (15 x 10,5) de 27 folis sense numerar. Estan en blanc els folis 3v, 4, 5r, 7r, 15v, 18v, 21v, 1 22-27.

 • Crònica d'Albert de Torme i Liori

  1639-1643

  Manuscrit en molt bon estat de conservació (tret dels primers dos folis). Compta amb 209 folis de paper de dimensions reduïdes. Cal·ligrafia molt clara. Mides: 21,4 cm. de llargària, 15,7 cm. d’amplada i 3,1 cm. de llom.

 • Dietari de Francesc Puig i altres

  1640-1649

  Manuscrit en bon estat de conservació. Coberta de pell amb 364 folis de paper escrits en ambdues cares. Cal·ligrafia molt variada a causa dels diversos escrivans. Mides: 31 cm. de llargària, 21,2 cm. d’amplada i 4,5 cm. de llom.

 • Crònica de Ramon Rubí de Marimon

  1640-1642

  La Relación es troba en un volum, tot escrit de la mateixa mà, que conté altres còpies de cròniques, profecies i notícies de l’àmbit hispànic corresponents als segles XV, XVI, XVII. Concretament, la Relación és inserida entre els folis 74 i 177, enmig d’una crònica del "rey D. Henrrique Tercero de Castilla, hijo del rey don Juan el Primero i d’unes Prophecías del padre Fray Francisco Monterón de los Delcalços de San Francisco".

 • Crònica del Dr. Aliguer

  1640-1653

 • Dietari de Francesc Vilar

  1640-1640

  Manual notarial de Joan Vergés, notari de Ceret, 1637-1639 (20 x 15 cm). 13 folis, final del manual (f. 664-676).