Documents

 • Llibre de memòries de Sant Jaume de Perpinyà

  1590-1712

  Llibre amb Enquadernació de pergamí de 31 cm x 25,5 cm, gruix de 6 cm. Amb 435 folis de 31 x 20,5 cm. Gran quantitat de folis verges. Les dues parts del llibre són capiculades. Ex-libris de Francesc Jaubert de Passà.

 • Dietari de Francesc Vila

  1591-1618

  Volum enquadernat en pell, de 35 cm. d’alçada x 30 cm. d’amplada. Falten folis (Numeració del foli 1 al 23 i del 92 al 98.

 • Memòries d'Hipòlit Montaner

  1592-1626

  Volum enquadernat en pell, d’uns 35 centímetres d’alçada per uns 25 centímetres d’amplada. Té 84 folis escrits i molts en blanc. Disposa d’índex.

 • Dietari de Jaume Ramon Vila

  1596-1601

  Paper, 315 x 215 mm. 1 f. prel. + p. 1-432 + 2 f. en blanc. Enquadernació de pergamí.

 • Crònica de Magí Sevillà

  1598-1649

  -BNF, ms. Esp. 114: Paper, 310 x 210 mm. 3 f. prel. + f. 1-448 + 4 f. s. n. Enquadernació de pell. -BNF, ms. Esp. 115: Paper, 310 x 210 mm. 3 f. prel. + f. 1-156 + 5 f. s. n. Enquadernació de pell. -BNF, ms. Esp. 116: Paper, 310 x 210 mm. 2 f. prel. + f. 1-600 + 3 f. s. n. Enquadernació de pell.

 • 1598-1646

  Del primer volum (Arxiu Capitular de Mallorca, 3417): Volum in folio en pergamí (30 x 21 cm.) de 308 fulls, que té diferents numeracions i contingut miscel•lani, ocupa els folis 44-351, amb numeració 1-308. Presenta folis en blanc. Del segon volum (Societat Arqueològica Lul•liana A. (M)-45: Volum en pergamí in folio (31,5 x 22,5 cm.) de 211 fulls, amb la numeració 309-519. De les còpies: 1. Ms. A. És part component de les Miscelaneas y noticiarios de CAYETANO DE MALLORCA; 26 folis (30 x 20'5 cm.) de les pàgines 330-400 de les pàgines 330-400 i ss.) del Vol. I. Còpia no signada ni datada, però Carme Simó assenyala que és del pare Vilafranca. 2. Ms. B. 2 volums en quart enquadernats en pergamí (Vol. I: 21,5 x 16 cm. i Vol. II: 21 x 15 cm.). Còpia datada el 1795 de Francesc Ferrer i Cassà, el qual va recollir, segons Carme Simó, "còpies fragmentàries i no literals, de diversos noticiaris del segle XVII i XVII". 3. Ms. C. Volum de 299 fulls (30 x 21 cm.) amb la numeració 1-295. La portadella, sense numerar, té les següents anotacions: "Este libro es de casa del Iltl. Señor Dn. Miguel Serra y Dameto, presbítero, y canónigo" i "y en 1842 de D. Miguel Peña Pr[esbíter]o. La part final incorpora un taula de continguts. Segons Carme Simó és una còpia fragmentària, sense datar ni signar, la qual el llibre de notes de Fe pren els primers 133 folis i finalitza amb els assentaments de 1630. Els assentaments a partir del foli 134 fins el final fan referència al període cronològic 1675-1746. 4. Ms. D. És part component de la Miscelanea del Archivo del Real Patrimonio, del paborde Jaume, Vol. II, folis 157-263; 106 folis (21,5 x 15,5 cm.). És còpia literal, segons Carme Simó del II volum original, feta per Alvaro Campaner.

 • Dietari d'Honorat Ciuró

  1600-1700

  Llibre amb coberta de pergamí de 30 cm x 20 cm, gruix de 3 cm. Amb 120 f. Més alguns documents o notes solts.

 • Crònica d'Honorat Ciuró

  1600-1700

  Llibre amb coberta de pergamí de 30 cm x 20 cm, gruix de 3 cm. Amb 500 pàgines. Més alguns documents o notes solts (pregàries, protocols, indulgència, cartes, etc.).

 • Dietari de Jeroni Pujades

  1601-1630

  -RABLB, ms. 3-I-2: Paper, 320 x 225. 7 f. prel. + f. 1-320 + 19 f. en blanc. Enquadernació moderna de pergamí. -RABLB, ms. 3-I-23: Paper, 320 x 225. 3. f. prel. + f. 1-256 + 6 f. en blanc. Enquadernació de pergamí. -RABLB, ms. 3-I-24: Paper, 320 x 225. 2 f. prel. + 1 f. s. n. + f. 1-303 (els quatre darrers, en blanc). Enquadernació de pergamí. -BUB, ms. 975 + 2000: Paper, 320 x 225. 1 f. prel. + f. 1-341. Enquadernació moderna de pergamí.

 • 1605-1627

  Volum enquadernat en pergamí (27 x 19,5 cm.) de 121 folis sense numerar, mancat de la coberta superior i dels primers 24 folis, així com també dels 58, 86, 87 i el 121. Estan el blanc els folis: 36r, 48r, 93, 102v, 103, 104, 108v, 109r, 110r, 111r, 113v i 114r, i trencat el 117. No estan relligats els folis 95-98. El llibre de memòries finalitza en el foli 90v. De les còpies conegudes: 1. Ms. A. Part component de les Miscelaneas y noticiarios, de fra Gaietà de Mallorca, pàgines 29-31; 1'5 folis (30 x 20,5 cm.). Còpia fragmentària, segons Carme Simó de Lluís de Vilafranca, sense signar ni datar. 2. Ms. B. Part component de les Noticias históricas, Vol. I, folis 30-34; 5 fulls (20 x 14,5 cm.). És còpia, segons Carme Simó, d'Álvaro Campaner, del Ms. A.