Resultats de la cerca

 • Noticiari de Mallorca. 1598-1635

  1598-1646

  Del primer volum (Arxiu Capitular de Mallorca, 3417): Volum in folio en pergamí (30 x 21 cm.) de 308 fulls, que té diferents numeracions i contingut miscel•lani, ocupa els folis 44-351, amb numeració 1-308. Presenta folis en blanc. Del segon volum (Societat Arqueològica Lul•liana A. (M)-45: Volum en pergamí in folio (31,5 x 22,5 cm.) de 211 fulls, amb la numeració 309-519. De les còpies: 1. Ms. A. És part component de les Miscelaneas y noticiarios de CAYETANO DE MALLORCA; 26 folis (30 x 20'5 cm.) de les pàgines 330-400 de les pàgines 330-400 i ss.) del Vol. I. Còpia no signada ni datada, però Carme Simó assenyala que és del pare Vilafranca. 2. Ms. B. 2 volums en quart enquadernats en pergamí (Vol. I: 21,5 x 16 cm. i Vol. II: 21 x 15 cm.). Còpia datada el 1795 de Francesc Ferrer i Cassà, el qual va recollir, segons Carme Simó, "còpies fragmentàries i no literals, de diversos noticiaris del segle XVII i XVII". 3. Ms. C. Volum de 299 fulls (30 x 21 cm.) amb la numeració 1-295. La portadella, sense numerar, té les següents anotacions: "Este libro es de casa del Iltl. Señor Dn. Miguel Serra y Dameto, presbítero, y canónigo" i "y en 1842 de D. Miguel Peña Pr[esbíter]o. La part final incorpora un taula de continguts. Segons Carme Simó és una còpia fragmentària, sense datar ni signar, la qual el llibre de notes de Fe pren els primers 133 folis i finalitza amb els assentaments de 1630. Els assentaments a partir del foli 134 fins el final fan referència al període cronològic 1675-1746. 4. Ms. D. És part component de la Miscelanea del Archivo del Real Patrimonio, del paborde Jaume, Vol. II, folis 157-263; 106 folis (21,5 x 15,5 cm.). És còpia literal, segons Carme Simó del II volum original, feta per Alvaro Campaner.

 • Noticiari de finals del segle XV

  1483-1508

  Notes esparses assentades en els marges dels llibres de la sèrie del fons de l'Arxiu de la Reial Governació coneguda com Extraordinaris de la Cúria de la Governació, del període comprès entre 1483 a 1508. Són 26 volums enquadernats en pergamí (31,5 x 23,5 cm.).

 • Anales de Menorca o Narraciones familiares de un padre a su hijo, refiriéndole los sucesos y noticias de lo que pasa en la Isla

  1830-1831

  Volum enquadernat en pasta espanyola (22 x 15 cm.) de 226 pàgines (6 pàgines inicials en blanc + 4 de preliminars + 190 + 21 d'índex i 5 en blanc). En general el paper és de bona qualitat i el manuscrit presenta bon estat de conservació. Els fulls són escrits per totes dues cares. La lletra és clara i entenedora.

 • Relació de l’illa de Menorca (1737-1750)

  1737-1750

  Dos volums enquadernats en pergamí (el primer, 24 x 18 x 4 cms, i el segon, 24 x 18 x 3,5 cms), però que potser, per la paginació, en els orígens formava un únic volum. El títol es troba escrit en el llom dels dos volums, i en ser enquadernació del segle XX, fa pensar que fora de la paraula “Relació” és un títol atribuït molt posteriorment a la vida de l'autor. Presenta paginació antiga a tinta i única pels dos volums, de l’1 a la 835 (sense paginar de les pàgines 835 fins la darrera), i foliació moderna a llapis per cada volum; el primer, de l’1 al 278, i el segon de l’1 al 165. En blanc els folis 47 i 48 (que no presenten paginació antiga) del primer volum. Lletra molt petita, però en general clara. Va ser objecte d’una restauració per consolidar el paper afectat per la tinta ferrogàl·lica, la qual dificulta la lectura d’algunes pàgines, i adobar estrips i forats.

 • Diario de varios acontecimientos q[u]e sucederán en Mall[or]ca empezado desde el año 1750

  1750-1765

  És part component de les Misceláneas y noticiarios de fra Gaietà de Mallorca: Vol I, part final sense foliar, de 73 folis (30 x 20,5 cm i dos folis en quart), amb 5 folis en blanc a l'entremig. De la còpia Ms. A:Part component de la Miscelanea del Archivo del Real Patrimonio, del paborde Jaume, Vol. III, folis 226-283, 58 folis (21,5 x 15,5). És còpia fragmentària feta per Alvaro Campaner, el qual també copia notes del pare Lluís de Vilafranca.