Resultats de la cerca

 • Noticiari de fets memorables escrit per D. Gabriel Nadal (1749 ad 1828)

  1743-1828

  -Volum enquadernat en cartró que pren el títol Noticiarios de Oliver Gelabert y Nadal, de 59 folis (21 x 15 cm.). Segons Carme Simó els dos primers folis contenen una biografia de l'autor i els sis i mig següents un índex, a més de quatre folis i mig en blanc. El cos de notes ocupa 46 folis i les anotacions van numerades, les quals sumen 123. Còpia d'Antoni Villalonga Pérez. -És part component de la coneguda com a Miscelanea Pascual; 48 folis (22 x 15'5 cm.) de les pàgines 301-396 del Vol. IX. Còpia per Bartomeo Pascual reeleborada, d'alfabètica a cronològica).

 • Nota de algunas noticias

  1777-1783

  Arxiu Regne de Mallorca. Part component de la Miscelanea Pascual, Vol. VIII, pàgines 629-656; 14 folis (22 x 15,5 cm). Còpia signada el 30 de juliol de 1868, del Ms. A. Segons assenyala el copista, va alterar la disposició original d'algunes notes anteriors a 24 de gener de 1777, que es troben en la còpia A en les pàgines 7 i 8 per ajustar-les cronològicament.

 • Llibre de Notas. Parteñent a mi, Antoni Pons y Alimundo

  1775-1848

  Volum enquadernat en pergamí (19,5 x 15,2 cm.) de 131 folis, parcialment numerats, dels quals 44 estan en blanc. En general el paper és de bona qualitat i el manuscrit presenta bon estat de conservació, malgrat presenti taques d’humitat. Els fulls són escrits per totes dues cares. La lletra és petita, però entenedora.

 • Llibre de memorias

  1815-1843

  Desconegut

 • Diari de Mahó

  1776-1826

  Volum enquadernat en pergamí (23,5 x 34,9 cm.) que aplega sis plecs de formats diversos (el més petit de 18 x 28,8 cm. i el més gran de 33,5 x 22,5). L'enquadernació és deguda a l'historiador, dibuixant i cronista de Maó Francesc Hernàndez Sanz el qual hi posà títol a la coberta i un escut de la ciutat. En general el paper és de bona qualitat i el manuscrit presenta bon estat de conservació. Els fulls són escrits per totes dues cares. Les pàgines són numerades a llapis (1164), ben segur modernament, però presenten errors i salts de numeració amb la qual cosa són 1255 pàgines.