Resultats de la cerca

 • Paralipomenon

  1613-1616

  1. Ms. A. És part component de la coneguda com a Miscelaneas y noticiarios de CAYETANO DE MALLORCA; 1 foli (29'5 x 20'5 cm.) de les pàgines 112-113 del Vol. I. És còpia de fra Gaietà de Mallorca. 2. Ms. B. És part component de la Miscelanea Mallorquina; 1 foli (30 x 20'5 cm.) pàgina sense numerar del Vol. VII. És còpia, segons Carme Simó, del Ms. A, realitzada per Guillem Terrassa. 3. Ms. C. És part component de les Noticias históricas, d'Álvaro Campaner, Vol. I, folis 61-62. Còpia literal del Ms. A, segons Carme Simó.

 • Diario de varios acontecimientos q[u]e sucederán en Mall[or]ca empezado desde el año 1750

  1750-1765

  És part component de les Misceláneas y noticiarios de fra Gaietà de Mallorca: Vol I, part final sense foliar, de 73 folis (30 x 20,5 cm i dos folis en quart), amb 5 folis en blanc a l'entremig. De la còpia Ms. A:Part component de la Miscelanea del Archivo del Real Patrimonio, del paborde Jaume, Vol. III, folis 226-283, 58 folis (21,5 x 15,5). És còpia fragmentària feta per Alvaro Campaner, el qual també copia notes del pare Lluís de Vilafranca.

 • Mercurio mallorquín, o sea diario de los acontecimientos memorables, desde el año 1765 hasta 1779

  1765-1779

  Desconeguda

 • Memoria de Dn. Bartolomé Ferragut i Dr. Juan Ferragut

  1412-1771

  Volum enquadernat en pergamí (21'5 x 15 cms.) de 85 folis. La Memòria o relació ocupa des del foli 1 fins al 66.

 • Diari de Joaquim Fiol i Estada

  1783-1788

  Volum enquadernat en pergamí a la romana (21 x 15 cms.) de 220 folis (l'últim en blanc), escrits a doble columna, i numerat per plecs (110), plecs que s'afegien a l'obra a mesura que es progressava en l'escriptura. La lletra és petita, però llegible. Presenta un estrip amb pèrdua de suport en la part inferior del foli corresponent a l'assentament del dia 19 de gener de 1982, amb la qual cosa han desaparegut dues línies de text a cada cara del full; però en general es troba en bon estat de conservació.