Resultats de la cerca

 • Libro de memorias del canónigo Dn. Francisco Sanceloni

  1605-1627

  Volum enquadernat en pergamí (27 x 19,5 cm.) de 121 folis sense numerar, mancat de la coberta superior i dels primers 24 folis, així com també dels 58, 86, 87 i el 121. Estan el blanc els folis: 36r, 48r, 93, 102v, 103, 104, 108v, 109r, 110r, 111r, 113v i 114r, i trencat el 117. No estan relligats els folis 95-98. El llibre de memòries finalitza en el foli 90v. De les còpies conegudes: 1. Ms. A. Part component de les Miscelaneas y noticiarios, de fra Gaietà de Mallorca, pàgines 29-31; 1'5 folis (30 x 20,5 cm.). Còpia fragmentària, segons Carme Simó de Lluís de Vilafranca, sense signar ni datar. 2. Ms. B. Part component de les Noticias históricas, Vol. I, folis 30-34; 5 fulls (20 x 14,5 cm.). És còpia, segons Carme Simó, d'Álvaro Campaner, del Ms. A.

 • Llibre de notes del Capítol de la Seu de Mallorca

  1741-1764

  Volum en pergamí (31 x 11 cm.) de 73 folis sense numerar i alguns amb l'escriptura cap per avall

 • Noticiari de Mallorca. 1598-1635

  1598-1646

  Del primer volum (Arxiu Capitular de Mallorca, 3417): Volum in folio en pergamí (30 x 21 cm.) de 308 fulls, que té diferents numeracions i contingut miscel•lani, ocupa els folis 44-351, amb numeració 1-308. Presenta folis en blanc. Del segon volum (Societat Arqueològica Lul•liana A. (M)-45: Volum en pergamí in folio (31,5 x 22,5 cm.) de 211 fulls, amb la numeració 309-519. De les còpies: 1. Ms. A. És part component de les Miscelaneas y noticiarios de CAYETANO DE MALLORCA; 26 folis (30 x 20'5 cm.) de les pàgines 330-400 de les pàgines 330-400 i ss.) del Vol. I. Còpia no signada ni datada, però Carme Simó assenyala que és del pare Vilafranca. 2. Ms. B. 2 volums en quart enquadernats en pergamí (Vol. I: 21,5 x 16 cm. i Vol. II: 21 x 15 cm.). Còpia datada el 1795 de Francesc Ferrer i Cassà, el qual va recollir, segons Carme Simó, "còpies fragmentàries i no literals, de diversos noticiaris del segle XVII i XVII". 3. Ms. C. Volum de 299 fulls (30 x 21 cm.) amb la numeració 1-295. La portadella, sense numerar, té les següents anotacions: "Este libro es de casa del Iltl. Señor Dn. Miguel Serra y Dameto, presbítero, y canónigo" i "y en 1842 de D. Miguel Peña Pr[esbíter]o. La part final incorpora un taula de continguts. Segons Carme Simó és una còpia fragmentària, sense datar ni signar, la qual el llibre de notes de Fe pren els primers 133 folis i finalitza amb els assentaments de 1630. Els assentaments a partir del foli 134 fins el final fan referència al període cronològic 1675-1746. 4. Ms. D. És part component de la Miscelanea del Archivo del Real Patrimonio, del paborde Jaume, Vol. II, folis 157-263; 106 folis (21,5 x 15,5 cm.). És còpia literal, segons Carme Simó del II volum original, feta per Alvaro Campaner.

 • Libro de anotaciones y recibos del magnífico señor Perellós de Pax

  1539-1576

  Còpia del manuscrit original, avui il•localitzable, datada per Bartomeu Pascual el 13 de juliol de 1870, quan es trobava a l'arxiu de la Seu de Ciutat de Mallorca; 54 folis en quart (22 x 15,5 cm) de les pàgines 141-248 del volum VIII de la Miscel•lània Pascual. Segons Bartomeu Pascual l'original era un volum en quart de 80 fulls, els primers cinc i el darrer es trobaven quasi destrossats i alguns en blanc, escrits amb cal•ligrafia difícil, motiu pel qual la còpia presenta punts suspensius [...] quan la lletra no devia permetia la transliteració.

 • Noticiari de finals del segle XV

  1483-1508

  Notes esparses assentades en els marges dels llibres de la sèrie del fons de l'Arxiu de la Reial Governació coneguda com Extraordinaris de la Cúria de la Governació, del període comprès entre 1483 a 1508. Són 26 volums enquadernats en pergamí (31,5 x 23,5 cm.).