Resultats de la cerca

 • Noticias de Menorca

  1876-1902

  Crònica que es troba entre les pàgines 163 i 659 del segon volum d'una obra en dos, la qual s'inicia amb la transcripció de documents històrics sobre l'illa de Menorca, continua en el segon volum amb notícies de fets esdevinguts a la mateixa illa (seguint l'ordre dels segles, del V al XIX) i acaba amb la crònica de fets presenciats per l'autor o coneguts a Menorca, principalment a Ciutadella. El volum II es troba enquadernat en mitja pell (30 x 215 cm.) i aplega 4 plecs amb formats diversos (el més petit, de l'inici, per l'índex, de 21,5 x 17,5 cm. i el més gran de 29 x 21). En general el paper és de bona qualitat i el manuscrit presenta bon estat de conservació. Els fulls són escrits per totes dues cares, encara que algunes estan en blanc. Les pàgines del Vol. II són numerades (4 f. + 662 pàgines).

 • Diari de Mahó

  1776-1826

  Volum enquadernat en pergamí (23,5 x 34,9 cm.) que aplega sis plecs de formats diversos (el més petit de 18 x 28,8 cm. i el més gran de 33,5 x 22,5). L'enquadernació és deguda a l'historiador, dibuixant i cronista de Maó Francesc Hernàndez Sanz el qual hi posà títol a la coberta i un escut de la ciutat. En general el paper és de bona qualitat i el manuscrit presenta bon estat de conservació. Els fulls són escrits per totes dues cares. Les pàgines són numerades a llapis (1164), ben segur modernament, però presenten errors i salts de numeració amb la qual cosa són 1255 pàgines.

 • Diario de lo que sucede en el virreynato de Mallorca por Dn. Emanuel de Sentmanat y de Lanuza

  1681-1688

  Obra conformada en diferents plecs, paper dels quals és de 313 mm x 220 mm. Plecs: 1.- 1261.1.121: Pleg "Diario de lo que sucede en el virreynato de Mallorca por Dn. Emanuel de Sentmanat y de Lanuza" (del 30 de novembre de 1681 a 4 de gener de 1682). Foliat modernament a llapis, 30 f. 2.- 1261.1.122: Pleg "Mano 2 que comiença en continuazión del día 4 de henero 1682" (del 4 de gener de 1682 a 16 de febrer de 1682). Foliat modernament a llapis, 36 f. 3.- 1261.1.123: Pleg "Mano 3 que empieza en continuazión del día 16 de febrero 1682" (del 16 de febrer de 1682 a 23 de març de 1682). Sense foliar, [54] f. 4.- 1261.1.124: Pleg "Mano 4ª que empieza en continuazión del día 23 de março 1682" (del 23 de març de 1682 a 5 d'abril de 1682). Sense foliar, [80] f. Del foli [17] al [80] en blanc. Molt afectat per tintes ferrogàl•liques. 5.- 1261.1.125: Pleg "Diario de lo sucedido en el tiempo que su ilustrísima ha estado en la visita de las villas del llano de este Reyno empezando el dia 6 de abril que partió su ilustrísima. 1682 [...] Mano 5" (del 6 d'abril de 1682 a 8 de maig de 1682). Foliat modernament a llapis, 26 f. 6.- 1261.1.126: Pleg "Mano 6 que empieza en continuazión del día 8 de mayo. 1682" (del 8 de maig de 1682 a 19 de juny de 1682). Foliat modernament a llapis, 46 f. Afectat per tintes ferrogàl•liques. 7.- 1261.1.127: Pleg "Mano 7 que empieza en continuazión del día 19 de junio 1682" (del 19 de juny de 1682 a 29 de juny de 1682). Foliat modernament a llapis fins el foli 11, a continuació 36 folis en blanc, total [46] f. 8.- 1261.1.128: Pleg sense títol (sembla una llarga memòria sobre insaculacions a jurats). Sense foliar, [14] f. Afectat per tintes ferrogàl•liques. 9.- 1261.1.129: Pleg "Quaderno de las cosas tocantes a guerra comencando [sic] a 10 de diciembre 1683" (del 10 de desembre de 1683 a 23 de desembre de 1683). Foliat modernament a llapis, 16 f. Afectat per tintes ferrogàl•liques i una taca d'humitat. 10.- 1261.1.1210: Pleg "Quaderno donde se sientan los despachos que se reciven y respuesta que a ellos se da. 1684. Mano 1ª". (del 2 de juliol de 1684 a 10 d'octubre de 1684). Foliat modernament a llapis, 20 f. 11.- 1261.1.1211: Pleg "Continuazión del dia 12 de octubre 1684. Mano 2ª. (del 12 d'octubre de 1684 a 27 d'agost de 1685). Foliat modernament a llapis, 44 f. 12.- 1261.1.1212: Pleg (continuació de l'anterior) "Continuazión del dia 27 de agosto 1685. Mano 3ª. (del 27 d'agost de 1685 a 22 de novembre de 1685). Sense foliar, [90] f. Del foli [40] al [90] en blanc. 13.- 1261.1.1213: Pleg "Mano 4ª de noticias corrientes". Henero 1686" (de l'1 de gener de 1686 a 11 d'abril de 1686). Foliat modernament a llapis, 28 f. 14.- 1261.1.1214: Sense títols Pleg de l'1 de gener a 20 de gener de 1687. [12] f. Bifoli amb assentament de 10 d'octubre de 1687. [2] f. Pleg del 16 de novembre a 22 de novembre de 1687. [8] f. Pleg de 12 d'abril a 1 de maig de 1688. [4] f. Alguns folis presenten estrips amb pèrdua de la informació, i també estan deteriorats per tintes ferrogàl·liques.

 • Memòries del fill del notari Bartomeu Vila

  1636-1646

  Dos petits quaderns sense relligar (15 x 10,5) de 27 folis sense numerar. Estan en blanc els folis 3v, 4, 5r, 7r, 15v, 18v, 21v, 1 22-27.

 • Noticiario de lo ocurrido en la isla de Mallorca desde 1680 hasta 1715 escrito por Matias Mut (espartero) natural de la villa de Llucmayor y vecino de la ciudad de Palma

  1680-1715

  Volum enquadernat en cartró i amb el llom en pergamí de 276 folis de diferents mides (21 x 15 cm., i del foli 219, 22 x 16 cm.). Està mancat del primer foli i es troba parcialment numerat però amb incorreccions. Està repetit el foli 69, i salta la numeració del 94 al 92. A partir del foli que porta el número 128 (en realitat 132), no hi ha numeració, i exceptuant els folis 150, 200, 250 i 276 estan numerats. En blanc, els folis 72v, 73r, 157r i 276 estan en blanc.