Resultats de la cerca

 • Sense títol

  1800-1830

  99 fulls de paper de 195 x 70 mm escrits amb tinta. Relligat amb bagues i coberta de pergamí. Sense numeració original. Numeració posterior de la BC.

 • Dietari de Francesc Gorina i Riera

  1841-1904

  781 fulls manuscrits. La primera llibreta té 93 pàgines (5 notes i una pàgina solta a més a més). Dimensions més o menys 14,5 d’amplada per 20,5 cm. A dues cares, sense títol i numerats. Segueix, a nivell de numeració de carpetes, la “Recordanza de la Iglecia del carrer y parroquia de Matadepera 15 juny 1846”. 113 pàgines, 15 x 22 cm i numerats (excepte les últimes 4 pàgines), a dues cares “Llibre fet y format per Francisco Gorina y Riera pages de Matadepera lo dia 15 Agost de 1852” i “Aquest llibre se forma per notar totes las memorias necesarias a casa Gorina que de abuy en aban sucseiran y demes conveniencias arreglat per folios y nº numerats”. 150 pàgines, 14,5 x 22,5 cm (aprox) i numerats, a dues cares. Seguim amb la que al llibre és la segona, “Llibreta en que se notan las eixides de Casa Gorina de Matadepera. Principiada dia 26 [setembre] 1852”. Té 78 pàgines, 69 numerades, 14 x 22,5 cm, a dues cares. La “Llibreta de memòria de las viñas”, de 1853, té 40 pàgines, numerades. 15,5 x 22 cm, dues cares. “Llibreta de recordança dels forns”. La numeració original del document arriba fins a la pàgina 110, però desprès es va apuntar a llapis la 111; segueixen uns documents que no semblen formar part de la mateixa llibreta i que serien set fulls de notes, un altre full, quatre notes, i dos documents de dues cares de comptes. 15 x 21,5, dues cares. El “Recort de la mia gracia y reves de fortuna. Escrit en 1879 y sigan” són 29 pàgines (numerades excepte la 29). Aquest tindria un tamany A4 segons sembla per les fotocòpies. Dues cares. La “Nota dels jornals que jo etreballat pel dit Ramon, Com y tembe de que tinch Rebut a comta”, petita llibreta de 8 pàgines, 11 x 16 cm, a dues cares i sense numeració. A la mateixa carpeta hi ha quatre fulls però d’una llibreta de 19,5 x 28,5 cm. Aquesta última no comença per la primera pàgina, així que podria mancar alguna còpia. “Estado de los jornales verificados por el Sr Barata, y el [semenal] que le cuestan los Trabajos echos por dicho Sr durante el año corriente, en el termino de Matadepera comensando al primero de enero de 1882” entenc que correspondia al número [10] del llibre. 38 pàgines (39 si comptem la tapa), a dues cares (no sempre), sense numerar, 15, x 21,5 cm. “Viña de la Raureda” són 11 pàgines, sense numerar, 11 x 15,5 cm, a dues cares. La llibreta [9] no té títol. No està numerada, però es va foliar a llapis per full no per pàgina, i a l’arribar a la 40 salta directament a la 66. 10,5 x 15 cm, a dues cares.

 • Efemèrides sobre València dels anys 1573-1588 a mans de Miquel Jeroni Llopis

  1550-1588

  Mesures de l’exemplar de l’ACCV: 310 mm x 220 mm. Enquadernació en pergamí. Numeració moderna, a llapis, en el recto i en el marge superior dret fins el f. 8. El f. 9 està tallat. El dietari de Miquel Jeroni Llopis es troba just a continuació del de Jeroni Sòria, enquadernats conjuntament

 • Dietari de Jeroni Sòria

  1503-1588

  Descripció a partir de l’exemplar de l’ACCV: Conformat per 146 folis de tamany diferent, f.1 r conté uns versos en castellà, al f. 2 trobem un índex de continguts ordenat alfabèticament. Foliació: una moderna a llapis, indicada en l’extrem superior dret del full en les pàgines d’índex, i en l’extrem esquerre en la resta del text, tot i que no és sistemàtica. També conté una segona numeració, primer per pàgines i després per folis, irregular, a la part superior dreta del full; aquesta és anterior a la foliació a llapis. Tamany: 300x207 mm. Material: fulls enquadernat en pergamí. Al llom: «Dietari de Jeroni Soria»

 • Notícies de València i son regne, de 1661 a 1664 i de 1667 a 1679

  1661-1679

  Paper. 5 ff. (en blanc) + 224 ff. + 5 ff. (en blanc) Enquadernació en pergamí. al llom: Notícies / de València / 1661 a 1664 / 1677 a 1679 2 volums enquadernats en un sol tom. La primera part (Segon libre): 107 ff, 350 x 255 mm; la segona part (Sissé libre): 124 ff., 315 x 220 mm Provinent de la biblioteca de Francesc Borrull (ingressà a la BUV el 17-07-1838, per lleixa testamentària)